Ruimtelijke Beheer


Ruimtelijke Beheer richt zich op Schoon, Heel en Veilig van de (semi) openbare ruimte.Bij de ruimtelijke inrichting is er ontworpen en ingericht met het oog op bepaalde functies, bepaalde gebruiksmogelijkheden, bepaalde kwaliteitsniveaus en verwachtingen over dagelijks- en grootonderhoud. Juist deze inrichtingsaspecten kunnen na verloop van tijd veranderen. Dan moet er opnieuw nagedacht worden en keuzen worden gemaakt!

Juist in deze tijd, waarbij budgetten sterk onder druk staan, dient er "ruimte" vrijgemaakt te worden om na te denken over Ruimtelijk Beheer in al haar facetten. Welke taken wel en welke niet en door wie dan, welk niveau en wie bepaalt wat? Tot voor kort werden deze vragen vanuit de techniek beantwoord. Is het niet aan de gebruikers om afwegingen te maken en voorkeuren uit te spreken? Geef belanghebbenden, belangnemers en supporters duidelijke rollen, taken en verantwoordelijkheden!

Wij kunnen u ondersteunen bij Beeldkwaliteitsplannen en Beeldbestekken, maar ook bij het formuleren van en het vormgeven aan strategie en proces om allerlei partijen en bewonersgroepen te betrekken bij de opgave van Ruimtelijk Beheer.