Woonvisie


Het opstellen van een Woonvisie, doe je niet alleen, maar met alle belanghebbenden. Samen met alle partijen, die het beleid uiteindelijk gestalte moeten geven en straks de consequenties ervan ondervinden: woningcorporaties, marktpartijen, belangenbehartigingsorganisaties en uiteraard met bewonersorganisaties.

Het woonbeleid dient zich dan ook op een veel gevarieerdere groep dan tot nu toe gebruikelijk was, te richten.

Het accent ligt niet meer exclusief op de laagste inkomens. Een stad, dorp, wijk of buurt is voor iedereen. Een woonvisie dient altijd in zijn regionale context bezien te worden. De voorgestelde ambities in de woonvisie moeten gebaseerd zijn op een analyse per woningmarktgebied. Elke visie, dus ook de woonvisie, gaat over het maken van keuzen. In de woonvisie wordt gezocht naar een balans tussen al deze ambities.
Dat deze ambities moeten aansluiten bij de leefstijlen van de (toekomstige) gebruikers moge duidelijk zijn!